Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Bilgilendirme

 
KVKK Aydınlatma Metni
 
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereğince yapılmaktadır.
 
Şirketimiz, ana faaliyet konusu ve veri sorumlusu olarak tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla müşteriler, kefiller ve temlik borçlularına ait kişisel verileri işleyecek, toplayacak ve muhafaza edecektir.
 
Genel Müdürlüğümüz veya şubelerimiz vasıtasıyla ve/veya resmi kurumlar, bankalar, çeşitli kurum ve kuruluşlar, online veri tabanları vb. kaynaklardan temin edilebilecek sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, hukuka aykırı erişim riskine karşı en güncel şekilde korunmakta ve bu kişisel verilerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü önlem alınmaktadır.
 
İşlenen bu kişisel veriler yalnızca Şirketimizin faaliyet konusu ile ilgili olarak kullanılmakta ve yasal yükümlülüklerimiz haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmamaktadır.
 
Kişisel verileri işlenenler Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinin; 
 
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) Yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
6698 sayılı kanun md.11 doğrultusunda sahip olunan bu haklar internet sitemizde yayınlanacak irtibat adreslerine ulaşılarak kullanılabilecektir.
 
Veri Sorumlusu: Yaşar Faktoring A.Ş.
 
Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi
Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi
Selenium Retro 9 A Blok No:16/1-42
34158 Bakırköy/ İSTANBUL
 
MERSİS No: 0882000689000146
 
www.yasarfactoring.com.tr 
 
Tel : 444 77 77 - Faks : 444 00 61
 
Veri sorumlusu KEP adresi: yasarfactoring@hs02.kep.tr
 
Başvurularınıza cevap verebilmemiz için; başvurularınızda kimlik ve iletişim bilgilerinizi tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:
 
Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
Noter vasıtasıyla bildirim,
Yukarıda bildirilen mail adresine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.
 

 

Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

KVK Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız.